Miljöpolicy

Bakgrund

För Skånebeslag Snickeri har det alltid varit självklart att både tillverkning och produkter i sig ska vara hållbara - och därmed miljövänliga. På lång och kort sikt. Allt som säljs håller högsta kvalitet, vilket ger en lång livscykel som är skonsam för miljön. 
Val av material och leverantörer sker noggrant för att säkerställa minsta möjliga negativa påverkan på omgivningen, det vill säga både människor och natur. I mån av möjlighet och tillgänglighet prioriteras närproducerat och vi strävar efter att minimera långa transporter.
Förbättringar av miljöarbetet pågår ständigt och innebär också en pågående förberedelser för miljöcertifiering och utbildning av personal.

Miljömål/checklista

 • Att beakta miljöaspekter i verksamhetens alla led.
 • Att eftersträva miljöförbättringar utöver de minimikrav som ställs genom lagar och förordningar.
 • Att förmedla Skånebeslag Snickeris miljöpolicy till leverantörer, kunder och anställda.
 • Att kontinuerligt kompetensutveckla företagsledningen och medarbetare i miljöfrågor.
 • Att uppmuntra medarbetare till en ansvarstagande hållning gentemot miljön.
 • Att välja miljövänliga och hållbara alternativ för både kontor och produkttillverkning.
 • Att i upphandling av leverantörer inkludera miljö och hållbarhet i bedömningen.
 • Att spara energi och bidra till en minskad förbrukning av icke-förnyelsebar råvara.
 • Att tillämpa kretsloppstänkande och att använda återvinningsbart material i mån av tillgänglighet.
 • Att minimera utsläpp och föroreningar som kan skada natur, människor och djur.
 • Att presentera miljövänliga och hållbara alternativ för våra kunder.
 • Att regelbundet kommunicera till leverantörer, anställda och kunder hur miljömålen uppfylls.

Policyn uppdaterad 2020-03-02
Ledningen på Skånebeslag Snickeri AB